بهداشت محیط بیمارستان


+ بهداشت محیط بیمارستان چیست؟

بهداشت محیط بیمارستان همان فعالیت هایی بهداشتی است که در جهت بهبود وضعیت و سالم سازی محیط بیمارستان به منظور جلوگیری از گسترش و شیوع عوامل بیماری زا  انجام می گردد و این کار با کنترل بهداشتی آب، فاضلاب، مواد زائد و پسماندها، حشرات موذی، تهویه، نور، رطوبت، درجه حرارت و مواد غذایی توسط کارشناس بهداشت محیط مستقر در بیمارستان انجام می گردد. لذا با سالم سازی محیط از اشاعه بیماری به داخل و انتقال آن به خارج از بیمارستان جلوگیری می گردد. بنابراین با رعایت اصول و موازین بهداشت محیط در بیمارستان علاوه بر تامین رفاه جسمی و روانی افراد، خواهیم توانست کانون تمرکز عفونت های بیمارستانی نیز کنترل نمائیم.


اصول پاکسازی و ضدعفونی در بیمارستان

 -  نظافت یا پاکسازی :

  به معنی حذف تمام آلودگی ها (مانند مواد آلی و معدنی) از اجسام و سطوح است.

-  آلودگی زدایی:
 در این روش میکروب های بیماریزا از روی اجسام حذف شده درنتیجه باعث ایمنی در کار می شود.

-  عملیات پاکسازی :

استفاده از آب با ترکیبات آنزیمی یا دترجنت ها برای زدودن اجرام از وسایل و سطوح.

*انجام این عمل قبل از روش های ضدعفونی و استریلیزاسیون الزامیست زیرا مواد آلی و معدنی برروی سطح باقی مانده و در کارآیی روش تاثیر می گذارد.

-  عملیات آلودگی زدایی:

استفاده از مواد ضدعفونی کننده و رعایت زمان ماند مناسب برای از بین بردن میکروبها.

بخش اول: ضدعفونی
فرایندی است که در آن تمام میکروارگانیسم های بیماریزا به جز اسپور باکتری ها بر روی اجسام بی جان از بین می روند.

- ضدعفونی در بیمارستان معمولا بوسیله محلول های شیمیایی انجام می گیرد.

- کارایی روش ضدعفونی  تحت تاثیر عواملی است که می توانند این کارایی را خنثی یا محدود نمایند.

بخش دوم: استریلیزاسیون
حذف کامل یا تخریب همه اشکال حیات میکروبی

 • استریلیزاسیون هم با روش شیمیایی و هم با روش های فیزیکی انجام میگردد.
 • عوامل اصلی استریل کننده بکار رفته در بیمارستان ها شامل :

- بخار تحت فشار (اتوکلاو)

- گاز اتیلن اکساید  (ETO)

- گاز پلاسمای پراکسید هیدروژن

- مواد شیمیایی مایع

عوامل موثر بر کارایی اثر ضدعفونی:

 • پاکسازی اولیه وسایل و اجسام
 • میزان مواد آلی و معدنی
 • نوع و میزان آلودگی میکروبی
 • غلظت و مدت زمان تماس با ماده ضدعفونی کننده
 • ماهیت جسم مثل وجود درز و لولا و حفرات کوچک در وسایل
 • وجود بیوفیلم
 • درجه حرارت
 • PH

طبقه بندی وسایل از نظر احتمال انتقال آلودگی:

بحرانی - نیمه بحرانی - غیر بحرانی

وسایل بحرانی:

-وسایلی که به بافت استریل و سیستم عروق بیمار وارد می شود.شامل وسایل جراحی، کاتترهای قلبی و ادراری و وسایل کاشتنی

*در صورت آلودگی به هر نوع میکروارگانیسم ازجمله اسپور باکتریها خطر بالایی در ایجاد عفونت دارد.

*این وسایل بایستی به صورت استریل خریداری گردند و یا توسط یکی از روش های استریلیزاسیون استریل شوند.

وسایل نیمه بحرانی:

وسایلی که در تماس با غشاهای موکوسی و پوست غیرسالم هستند شامل وسایل درمانی تنفسی و بیهوشی، آندوسکوپ ها، تیغه لارنگوسکوپ، پروپ های مانومتر مری، کاتتر مانومتر آنورکتال و حلقه های تنظیم کننده دیافراگم.

*این وسایل پزشکی باید عاری از میکروارگانیسم ها باشد اگرچه ممکن است تعداد کمی اسپور باکتری برروی آنها وجود داشته باشد.

*این وسایل بایستی توسط محلول های ضدعفونی کننده سطح بالا (با تاثیر میکروب کشی قابل توجه) ضدعفونی شوند.

وسایل غیر بحرانی:

 • oوسایلی که در تماس با پوست سالم هستند ولی با غشاهای مخاطی تماسی ندارند. شامل بدپن ها، کاف های فشارسنج، عصای زیر بغل، نرده های تخت، ملحفه ها، ظروف غذا، میز کنار تخت، وسایل بیمار و سطوح
 • oخطر انتقال عفونت ازطریق این وسایل به بیماران بسیار پایین بوده و ممکن است از طریق آلوده شدن با دست کارکنان یا تماس با وسایل پزشکی آلوده در انتقال ثانویه شرکت کنند.
 • oاین وسایل بایستی با مواد ضدعفونی کننده سطح پایین یا متوسط ضدعفونی شوند.

 High Level : ضدعفونی سطح بالا

 • oدر صورتیکه استریلیزاسیون به هر دلیلی عملی نباشد.
 • oضد عفونی از این نوع برای وسایلی که در تماس با پوشش مخاطی سالم و مایعات بدن بوده و اگر چه مطلوب نیست ولی کافی بنظر می رسد.
 • oاین سطح از ضدعفونی به عنوان استاندارد مناسب برای آماده سازی ابزار پزشکی نیمه بحرانی حساس به گرما نظیر آندوسکوپ های فایبر اپتیک و قابل انعطاف می باشد و تمامی باکتری های وژتاتیو، مایکوباکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و اسپور باکتری ها را غیرفعال می کند.
 • oاین سطح از ضدعفونی بوسیله مواد شیمیایی اسپورسیدال (اسپورکش) قوی نظیر: گلوتارآلدئید، پراستیک اسید و پراکسید هیدروژن انجام می گردد.

توجه: مواد ضدعفونی کننده سطح بالا برای استفاده در سطوح محیطی مناسب نیستند.

 Intermediate Level :ضدعفونی سطح متوسط

 • o این سطح از ضدعفونی باعث از بین رفتن اسپور باکتری ها نمی شود اما باعث غیرفعال شدن همه میروارگانیسم های وژتاتیو از جمله مایکو باکتریوم توبرکلوزیس، قارچ ها و ویروس های متوسط تا کوچک می شود.
 • oشامل ترکیبات حاوی کلر از جمله هیپوکلریت سدیم (آب ژاول)، الکل ها، بعضی از ترکیبات فنلی و یدوفورها.

Level    Low : ضدعفونی سطح پایین

 • o این سطح از ضدعفونی باعث از بین رفتن باکتری های وژتاتیو، قارچ ها و ویروس های پوشش دار و بدون پوشش می شود.
 • oشامل ترکیبات چهارگانه آمونیم برخی از فنلیک ها و برخی از یدوفورها
 • oاین مواد بیشتر به عنوان ضدعفونی کننده محیطی ارائه می شوند.

توجه : مواد ضدعفونی کننده تایید شده برای پوست، مناسب برای استفاده به عنوان ضدعفونی کننده سطوح محیطی نیستند. 

پاکسازی تجهیزات پزشکی

تولید کنندگان تجهیزات پزشکی باید دستورالعمل هایی درخصوص نحوه مراقبت و نگهداری از تجهیزاتشان را که شامل اطلاعات زیر باشد، ارائه نمایند:

1. سازگاری تجهیزات با ضدعفونی کننده ها

2. مقاومت تجهیزات نسبت به آب و یا امکان غوطه ورسازی ایمن وسایل به منظور پاکسازی

3. چگونگی آلودگی زدایی تجهیزات درصورت نیاز به سرویس آن ها

اهمیت پاکسازی قبل از استریلیزاسیون

 • زدودن خون ، بافت باقی مانده ، چرک و نیز ذرات خارجی قابل رویت
 • کاهش میکروارگانیسم ها
 • حفاظت از وسایل در برابر خوردگی
 • حصول اطمینان از جابجایی وسایل و مواد

ویژگی های لازم برای یک ماده شیمیایی گندزدای مناسب

 • o گستره اثر وسیع داشته باشد.
 • o در آب محلول باشد.
 • o برای پوست، چشم و تنفس محرک نباشد.
 • o ارگانیسم ها به آن مقاوم نباشند.
 • o باعث خوردگی فلزات نشود.
 • o به سرعت اثر کند.
 • o فاقد بوی زننده باشد.
 • o روش استفاده اش آسان باشد.
 • o از خود لایه ای باقی بگذارد.
 • o استفاده همزمان آنها با مواد پاک کننده میسر باشد.
 • o با ثبات باشد.
 • o سمی نباشد.
 • o ارزان باشد.
 • o خاصیت خود را در مقابل مواد آلی مثل خون، خلط، ادرار و مدفوع حفظ کند.

 نکات مورد توجه در زمان ضدعفونی وسایل:
1. همه آلودگی ها قبل از انجام ضدعفونی یا استریلیزاسیون زدوده شود.

2. درجه حرارت آب مورد استفاده در فرایند نظافت مقدماتی بیشتر از 50 درجه نباشد.

]بدلیل انعقاد پروتئین ها دردمای بالای 50 درجه و چسبیدن به یکدیگر که در طول عملیات استریلیزاسیون (درجه حرارت خیلی بالا و بخار) باعث محکم شدن رسوب پروتئین و باقی ماندن بر روی ابزار می گردد.[

اهمیت پاکسازی سریع وسایل بعد از استفاده

آلودگی های آلی نظیر خون و بافت که بر روی ابزار قرار دارند اگر رها شوند، خشک شده و محکم به وسیله خواهند چسبید و پس از گذشت زمان زدودن آنها بسیار مشکل تر از قبل خواهد بود.

روش های پاکسازی ابزار
1. دستی                                  2. ماشینی و خودکار

وسایل مورد نیاز در روش پاکسازی دستی:

1. برس ها :

الف) برس های بیرونی- برای پاکسازی سطح بیرونی وسایل بوده که متناسب با نوع کارایی دارای موهای محکم یا نرم هستند-

ب) برس های داخلی- برای پاکسازی وسایل توخالی بوده و طول هایی متناسب با اندازه و نوع وسایل توخالی دارند-

*توجه: هرگز از برس های فلزی برای تمیز کردن وسایل استفاده نشود. بدلیل اینکه به لایه محافظ ضدزنگ وسایل آلومینیومی و فلزی آسیب می رساند.

2. اسفنج ها و حوله ها :

       برای پاکسازی وسایل حساس و آسیب پذیر مثل وسایل چشمی از حوله نرم یا اسفنج می توان استفاده نمود.

3. پمپ اسپری :

       برای آبکشی تحت فشار در داخل وسایل توخالی بکار رفته و برای تمیز نمودن وسایل مخصوص از سرلوله های خاص استفاده می شود.

4. دوش دستی :

       برای آبکشی اولیه وسایل و جلوگیری از پاشیدن آب به اطراف با فشار کم و در یک ظرفشویی گود استفاده می شود.

وسایل محافظت شخصی به هنگام انجام عملیات پاکسازی ابزار

دستکش: استفاده از دستکش های خانگی ضخیم - باوجود استفاده از دستکش محکم و مقاوم باید هنگام شستن وسایل تیز و برنده مراقب بود تا آسیبی به دست وارد نشود-

پیش بند پلاستیکی: برای جلوگیری از خیس و آلوده شدن لباس های فرد شوینده

ماسک ، نقاب و عینک ایمنی : برای محافظت در برابر استنشاق ذرات آلودگی و قطرات موجود در فضا از ماسک و برای محافظت از چشم ها از نقاب و عینک ایمنی استفاده شود

عوامل موثر در فعالیت ضدمیکروبی محلول های ضدعفونی کننده:

 1. گذر زمان یا عمر استفاده از محلول
 2. میزان رقت توصیه شده برای محلول
 3. میزان استفاده از محلول و مقدار مواد آلی

محلول هایی که در حال حاضر در بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرد:

 • دکونکس 50AF :جهت شستشوی سطوح، کف و دیوار و میزهاوتختها    نحوه رقت : 5 سی سی در 1 لیتر آب = 0.5% در مدت زمان 10 دقیقه- مدت ماندگاری یک روز
 • دکونکس 53 پلاس :جهت ضدعفونی ابزار و وسایل                           نحوه رقت : 20 سی سی در 1 لیتر آب = 2 %  در مدت زمان 15 دقیقه - مدت ماندگاری 14 روز بسته به شرایط موجود
 • کورسولکس پلاس : جهت ضدعفونی ابزار و وسایل                                                                   نحوه رقت : 30 سی سی در 1 لیتر آب = 3 %  در مدت زمان 15 دقیقه - مدت ماندگاری  7 روز بسته به شرایط موجود
 • دکونکس 54 اسپورساید : جهت ضدعفونی لارنگوسکوپ                                                        محلول آماده مصرف- در مدت زمان 10 دقیقه - مدت ماندگاری 28 روز
 • سولارسپت : جهت ضدعفونی سطوح                                                                                          محلول الکلی آماده مصرف
 • دکوسپت : جهت ضدعفونی دستها                                                                                               محلول الکلی آماده مصرف
 • استریلیوم : جهت ضدعفونی دستها                                                                                             محلول الکلی آماده مصرف

دستورالعمل نگهداری و ضدعفونی دستگاه ساکشن

 • در صورت نیاز به ساکشن برای بیماران وجود ساکشن جداگانه برای هر بیمار الزامیست.
 • باتل مربوط به ساکشن بدون در نظر گرفتن مقدار مایع آسپیره شده بایستی بطور روزانه تخلیه گردند.
 • باتل می تواند داخل دستشویی تخلیه شده و پس از شستشوی با محلول دترجنت ، خشک شود. لازم به ذکر است که استفاده از دستکش های غیر استریل کافی بوده و شستشوی دست ها پس از دفع مایع باتل، الزامی است.
 • در هر بار مصرف استفاده از دستگاه ساکشن برای بیمار، بایستی کتتر جدیدی مورد استفاده قرار گیرد.
 • در حالت کلی استفاده از مایع ضد عفونی کننده در باتل ساکشن توصیه نمی شود. ولی در صورتیکه احتمال آلودگی محیط توسط ترشحات آسپیره شده وجود داشته باشد، می توان به مقدار کافی آب ژاول برای رسیدن به درصد مطلوب آن ( 1به 10 ) جهت ضد عفونی، به داخل باتل آسپیره نموده و حداقل به مدت 10 دقیقه قبل از تخلیه و شستشو به همین حال باقی گذاشت.
 • در مدتی که دستگاه ساکشن مورد استفاده قرار نمی گیرد ، باتل بایست به صورت خشک نگهداری شود.همچنین استفاده از پوشش مقاوم به گرد و غبار توصیه می شود.

دستورالعمل شستشو و نگهداری ونتیلاتور

امروزه انواع فراوانی از ونتیلاتور مورد استفاده قرار می گیرد که اکثر آنها با استفاده از فیلتر، بخوبی محافظت شده و لزوم ضد عفونی نمودن دستگاه را بطور قابل توجهی کاهش داده است . در مورد استفاده از فیلتر باید به موارد زیر توجه داشت:

 • برای هر بیمار فیلتر جداگانه استفاده شده و پس از جدا شدن بیمار از ونتیلاتور فیلتر دور انداخته شده و برای بیمار بعدی فیلتر مجدد گذاشته شود.
 • برای بیمارانی که بمدت طولانی از ونتیلاتور استفاده می شود، فیلتر بایستی هر 48 ساعت تعویض گردد.
 • در صورتیکه بیمار عفونت قابل توجهی از قبیل عفونت های میکروبی ، ویروسی، HIV, HBS و یا عفونت قارچی داشته باشد بایستی پس از جدا شدن قطعی بیمار از دستگاه ، قسمت های قابل شستشوی دستگاه از یکدیگر جدا شده بمدت 15 دقیقه داخل محلول ضدعفونی کننده مخصوص وسایل و ابزار نظیر دکونکس 53  پلاس2 درصد یا کورسولکس پلاس3 درصد غوطه ور شده و پس از جرم زدایی، با آب معمولی شستشو و سپس آبکشی شود. در انتها تمامی قطعات بصورت وارونه قرار داده شده و لوله ها آویزان گردند تا بطور کامل خشک شوند.
 • قسمت های مرطوب کننده ونتیلاتور را می توان با استفاده از ماشین های شستشو یا بخار بادرجه حرارت کم (70 درجه سانتیگراد) ضدعفونی گردد .
 • پس از جدا شدن بیمار از ونتیلاتور قسمت مرطوب کننده باید شسته و خشک شده، سپس برای بیمار بعدی استفاده شود. در مورد بیمارانی که به مدت طولانی از ونتیلاتور استفاده می شود شستشوی آن هر 48 ساعت توصیه  می گردد.

توجه: خشک شدن تمامی قسمتها برای استفاده مجدد ضروری بوده و رشد میکروارگانیسم ها بطور قابل توجهی کاهش می دهد.

دستورالعمل نگهداری و ضدعفونی ترمومتر

 • ترمومترهای دهانی به صورت خشک و تمیز نگهداری شود.
 • نگهداری دائم ترمومتر در مواد ضد عفونی کننده باعث افزایش احتمال رشد باسیل های گرم منفی خواهد شد.
 • در صورتیکه برای بیمار از ترمومتر اختصاصی استفاده می شود بایستی پس از هر بار استفاده ، توسط پنبه یا گاز آغشته به الکل 70% تمیز شده سپس با آب شستشو و بصورت خشک برای دفعات بعدی نگهداری شود.
 • ترمومتر مشترک در بین بیماران: ترمومتر را تمیز کرده و با دترجنت خنثی و سرد شسته، آبکشی نموده و بعد در الکل 70% برای مدت 10 دقیقه غوطه ور سازید، سپس آنها را پاک کرده و خشک نمائید.

دستورالعمل نگهداری و ضدعفونی لارنگوسکوپ

 • تیغه های لارنگوسکوپ ابتدا باید شستشو شده و سپس در محلول دکونکس 54 اسپورساید که آماده مصرف می باشد و به مدت 28 روز ماندگاری دارد به مدت 10 دقیقه قرار داده شود و سپس با آب، آبکشی و خشک شوند .

دستورالعمل شستشو و نگهداری فلومتر اکسیژن

 • با توجه به اینکه دستگاه فلومتر اکسیژن همیشه مرطوب بوده و در تماس مستقیم با مجرای تنفسی بیمار است، ضد عفونی و تمیز کردن آن ضروری می باشد محیط های مرطوب مکان مناسبی برای رشد میکروارگانیسم ها و بخصوص باکتری های گرم منفی  می باشد.
 • دستگاه اکسیژن تراپی از دو قسمت مجزا شامل مانومتر و محفظه آب تشکیل شده است.
 • مانومتر : این قسمت از دستگاه غیر قابل شستشو بوده و برای ضد عفونی آن بایستی از یک دستمال تمیز آغشته به الکل 70% استفاده کرد.
 • محفظه آب : این قسمت از دستگاه قابل شستشو بوده و برای ضدعفونی و تمیز کردن آن بایستی ابتدا کاملاً از مانومتر جدا  شده و سپس با مواد دترجنت معمولی و برس جرم زدایی و در انتها شسته و خشک شوند.
 • شستشو دستگاه درحالت عادی هفته ای یک بار ضروری بوده و در صورتیکه بیمار مبتلا به عفونت های دستگاه تنفسی می باشد، برای بیمار بعدی فلومتر باید شسته و تمیز گردد.

توجه : برای مرطوب کردن دستگاه فقط بایستی از آب مقطر استفاده شده و از مرطوب کردن آن با آب معمولی پرهیز شود، زیرا باعث تشکیل جرم در داخل فلومتر می گردد.

دستورالعمل شستشو و ضدعفونی دستگاه انکوباتور

 • انکوباتور بایستی هر روز کاملاً شسته و ضد عفونی گردد.
 • ابتدا وسایل شستشو را شامل ظرف استیل تمیز، ماده شوینده و ماده ضدعفونی کننده مانند دکونکس، وایتکس، الکل70% ، پارچه تنظیف و ... را آماده نمایید و در دسترس قرار دهید. درصورت استفاده از هیپوکلریت سدیم، پس از ضدعفونی وسایل، آنها را کاملاً بشویید.
 • استفاده از وسایل حفاظتی شامل ماسک دستکش و پیش بند پلاستیکی الزامی است.
 • کلیه قطعات را خارج نمایید و با ماده ضدعفونی مورد استفاده، ضدعفونی نمایید تشک را کاملاً ضد عفونی کنید.
 • یکی از مخازن مهم عفونت در انکوباتور مخزن آب است که بایستی شسته و ضدعفونی گردد و از آن کشت گرفته شود. کف مخزن آب داخلی را کاملاً شسته و ضد عفونی نمایید.
 • پس از شستشوی قسمت های مختلف، سطوح انکوباتور را ابتدا از داخل و سپس از خارج با ماده شوینده شسته و ضدعفونی نمائید.
 • در صورت استفاده مجدد مخزن آب را از آب استریل پر نمایید.
 • پس از شستشوی وسایل موارد مورد نیاز را به منظور ضدعفونی به واحد استریلیزاسیون مرکزی بفرستید.

توجه:  پس از خارج کردن وسایل حفاظتی ، دستها را بشویید.

نحوه ضدعفونی لوله های خرطومی

لوله های خرطومی یکبار مصرف می باشد و بعد از هر بیمار تعویض می شود. در بیمارانی که مدت طولانی از لوله های خرطومی استفاده می شود بعد از 5-3 روز لوله خرطومی تعویض می شود

 • در صورت ضدعفونی کردن لوله ها به این ترتیب انجام می شود:

ابتدا لوله های خرطومی زیر شیر آب تمیز می شود تا ترشحات آن تمیز شود و قطعات آن جدا می شود و در داخل سطل محتوی دکونکس 53 پلاس 2 درصد انداخته می شود و بعد از 15 دقیقه مجدداً آبکشی شده و بصورت آویزان و وارونه نگهداری می شود تا کاملاً خشک شود .

نظافت  فیلترها :فیلترها از نوع یکبار مصرف می باشند و بعد از گذشت مدت زمان مصرف آن تعویض می گردد.

نظافت  لوله تراشه:لوله های تراشه از نوع یکبار مصرف هستند.

نظافت  ترالی پانسمان و دارو :قبل از انجام کار و پایان هر شیفت کاری بایستی روی ترالی با الکل 70% یا دکونکس 50 AF ضدعفونی شود و اگرآلودگی روی ترالی می باشد ابتدا آن را پاک کرده و سپس با مواد ضدعفونی کننده ضدعفونی شود .

-دقت شود پایه و چرخ های ترالی باید روزانه با دستمال جداگانه تمیز شود .

نظافت  دستگاه فشار سنج و گوشی:گوشی فشارسنج باید با الکل 70% ضدعفونی شود. کاف دستگاه فشارسنج در صورت آلودگی باید خارج و شسته شود.

نظافت  ماشین های شیو:معمولاً از نوع یکبار مصرف هستند ولی هنگام استفاده از موزر پس از جدا کردن قطعات آن و تمیز کردن موهای آن با اسپری سولارسپت ضدعفونی می شود .

دستورالعمل شستشو و ضدعفونی بدپن ( لگن ):برای جلوگیری از انتقال عفونت پس از استفاده یا جابجایی بدپن (لگن) حتماً بایستی دست ها شسته شوند حتی اگر ظرف مورد نظر ظاهراً تمیز باشد.

 • شستشو و ضد عفونی لگن ها بایستی در ماشین شستشوی لگن انجام گردد.
 • ضد عفونی توسط حرارت بایستی با رسیدن به درجه حرارت 90 درجه سانتی گراد و باقی ماندن در این درجه حرارت برای حداقل زمان (یک دقیقه) انجام پذیرد. این سیکل بایستی به صورت منظم چک شده و از رسیدن به این درجه حرارت  اطمینان حاصل کرد.
 • در صورت خرابی یا عدم وجود دستگاه شستشو در بخش، بصورت جایگزین می توان از محلول هیپوکلریت سدیم 10/1 استفاده نمود.

دستورالعمل شستشو و ضدعفونی ظرف ادرار ( یورین باتل )

 • برای شستشو و ضد عفونی این ظروف استفاده از دستگاه شستشو و ضد عفونی کننده همراه با  حرارت اکیداً توصیه میشود.
 • ظروف ادراری که با حرارت ضد عفونی نشده باشند، حتماً بایستی بعنوان ظروف آلوده تلقی گردند و دست ها پس از تماس با آن حتماً شسته شود.
 • در بخشهایی که دستگاه لگن شوی وجود ندارد لوله ها در پایان هر شیفت در محلول وایتکس 10/1 ضدعفونی  شده و در قفسه مخصوص قرار داده می شود تا خشک شود وضمناً هنگام تحویل لوله و لگن از انبار به بخش پشت آن تاریخ زده می شود وبعد از یک هفته از رده خارج میشود.

دستورالعمل شستشوی تشک و بالش بیمار:تشک و بالش بیمار باید از روکش غیرقابل نفوذ به آب باشد تا هنگام شستشو و نظافت آب به داخل نرود.

 • روکش تشک و بالش بیمار بعد از ترخیص هر بیمار با دستمال آغشته به دترجنت تمیز و سپس با دستمال دیگر که آغشته به محلول ضدعفونی کننده سطوح (دکونکس 50 AF ) می باشد ضدعفونی شده و بعد از خشک شدن جهت بیمار بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

دستورالعمل شستشوی تخت و لاکر :تخت ها و لاکرهای بیماران را باید بعد از ترخیص هر بیمار با ماده دترجنت شسته و سپس خشک کنید.

-در مورد بیماران عفونی از یک ماده گندزدا استفاده و سپس با یک ماده دترجنت شسته، آب کشی و خشک کنید.

-در هنگام داشتن بیمار درتخت می توان با یک دستمال مرطوب به مواد ضدعفونی کننده نظیر دکونکس50AF  تخت و لاکر را ضدعفونی کنید.

نکاتی درخصوص استفاده از مواد ضدعفونی کننده:ظروف مخصوص نگهداری مواد ضدعفونی کننده، دترجنت و آب اکسیژنه، بصورت هفتگی به طور کامل تخلیه و شستشو گردند.

تذکر: زمان تعویض محلول ضدعفونی کننده  با توجه به میزان استفاده  از محلول در طول هفته، تعیین می شود.

 • پیشبندهای مشمعی به صورت روزانه شستشو شوند.
نویسنده : ملیحه مظلومی ; ساعت ٧:٥٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩٠
comment نظرات () لینک